Monday , 1 September 2014

Vybz Kartel – Billion Dollar | Mr Bleach Chin |

Feb 2013 | @StreetFrizzy [youtube http://www.youtube.com/watch?v=Z9TkyHWdNgE&w=540&h=405]Vybz Kartel – Billion Dollar | Mr Bleach Chin | February 2013 |@StreetFrizzyVybz Kartel yardhype<